Mistillit på Lian: nedstemt på årsmøtet

 Årsmøtet i Lian Vel vedtok på årsmøtet i går å støtte styret. Mistillitsforslaget falt, med knapt 40 mot  ca 80 stemmer etter en tildels opphetet debatt.  

 

Lian Vel: Mistillitsforslag klubbet ned.
Lian Vel: Hvordan gikk det med mistilliten?

 

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at huseierne føler seg totalt overkjørt av styret, som har gått inn for en reguleringsplan som utelukkende er til fordel for hytteierne, mens huseierne risikerer å tape millioner. 

 Mer om bakgrunnen for mistillitsforslaget

Det deltok ca 80 medlemmer på møtet,  noenlunde jevnt fordelt på huseiere og hytteeiere. Når det likevel ble avgitt nesten 120 stemmer, skyldes det at det var innhentet  omlag 40 fullmakter, fra folk som enten ikke bor på Lian, eller ikke kunne delta på møtet.

Mange av fullmaktene var blankofullmakter som styret hadde innhentet og delte ut til sine støttespillere. Det er nemlig ikke tillatt for noe enkeltmedlem i Lian Vel å sitte med flere enn tre fullmakter under stemmegivningen.

I gjennomsnitt kunne altså alle som støttet styret, stemme for to. Huseierne hadde på sin side ikke innhentet fullmakter. I tillegg har mange huseiere også meldt seg ut av Lian Vel i protest mot  styrets håndtering av reguleringssaken.

Det kom ikke som noen overraskelse at  mistillitsforslaget ble nedstemt.

2 kommentarer til «Mistillit pÃ¥ Lian: nedstemt pÃ¥ Ã¥rsmøtet»

 1. Foreningskulturen og årsmøtet i Lian Vel.
  Det stemmer at mistillitsforslaget overfor styret i Lian Vel ble nedstemt på årsmøtet. Det stemmer også at dette ikke kom som noen overraskelse på huseierne som støttet mistillitsforslaget. Her er det alene flertallet og disses interesser som vernes og rår grunnen.
  I forhold til andre temaer som var til debatt ble det også demonstrert at det sittende styret, med flertallet av medlemmene bak seg, systematisk tilbakeviser og nedstemmer ethvert synspunkt og alle innspill som kommer fra de av sine medlemmer som utgjør opposisjonen av huseiere.
  Hva slags foreningskultur er dette, hvor er inkluderingen av andre meninger og hvor er mindretallsvernet? Det ble også demonstrert og bevist at de som har et annet syn enn flertallet systematisk utestenges fra enhver representasjon i styre og komitéer. Og dette er ikke noe nytt. På medlemsmøtet i fjor vår ble som kjent huseierne som hadde en annen oppfatning utestengt fra representasjon i reguleringskomiteen. I det nye styret på syv personer kommer nå i alt fire-fem av disse fra to familier, og utgjør dermed alene et klart flertall. Og man skal da huske på at de aller fleste saker som Velforeningen holder på med, avgjøres ved styrevedtak!
  Det er slik de holder på, og det er høyst sannsynlig at slik har de holdt på også tidligere, gjennom planprosessen og i forhandlingene med kommunen. Rettighetene og synspunktene til de opprinnelige boligeierne teller lite. Dette er svært merkelig på bakgrunn av at f.eks. Lian Huseierforening ikke i noen sammenheng har sagt at man går i mot at hyttene blir omregulert til boliger, slik reguleringsplanen legger opp til.
  Vi forstår at man er såre fornøyd med reguleringsplanen som man over flere år har vært med på å fremforhandle, og gjør alt man kan for å verne resultatet. Det er ingen tvil om at de som har sittet og forhandlet får store personlige gevinster ut av planen. Det er vel slik at de som har sittet i reguleringskomitéen får to boligstatuser hver (av kommunaldirektøren kalt for milliongevinster), mens de fleste andre får en, og de bortregulerte får null, altså tap. Og huseierne får også tap og bortfall av rettigheter og muligheter knyttet til sin eiendom, og aksepterer ikke planen i sin nåværende form. Men det er vel kanskje bare rett og rimelig at man får romslig belønning for utrettelig og vel utført frivillighetsarbeide over mange år?
  Så må man da bare akseptere årsmøtets stemmegiving, og heller finne andre kanaler for å fremme huseiernes synspunkter og kjempe for huseiernes rettigheter. Innenfor Lian Vel er det ikke muligheter til dette.

  Men så er spørsmålet: Hva med politikerne. Kan de bare la dette skje? De har også vært med på forhandlingene, og de har vedtatt reguleringsplanen. Og hva med fylkesmannen, kontrollkomiteen, sivilombudsmannen? Kan dette aksepteres? Gjennom en massiv mengde klager er det påklaget at huseierne og eierne av en hel rekke bortregulerte eiendommer ikke har vært delaktig i planprosessen på samme måte som Lian Vel har vært det, at man ikke har mottatt tilsvarende informasjon osv.
  I plankontorets oversendelse av klagesaken til fylkesmannen er det under avsnittet om Saksbehandling vist til at berørte enkeltpersoner og grupper skal ha anledning til å delta i planprosessen, og man forsøker så å forklare at dette er oppfylt bl.a. ved at alle fikk anledning til å uttale seg gjennom offentlig ettersyn som ble kunngjort 06.05.2008. Hva slags anledning til deltakelse er dette? Det virker som om noen allerede i begynnelsen av mars hadde grunn til å tro at kommunen denne gangen ville lykkes med opplegget, fordi politikerene sannsynligvis allerede hadde en avtale seg i mellom? Hva er da vitsen med å levere høringsuttalelser og klager på en plan som det kanskje lang tid i forveien allerede var enighet om?
  Det vises i klagene til at deltakelsen i den forutgående planprosessen har vært eksklusiv for reguleringskomiteen (som i praksis er lik) styret i Lian Vel, og at informasjon derigjennom ikke har blitt viderformidlet til alle. Foreningskulturen i Lian Vel, bl.a. med utestengelse fra styrerepresentasjon for de som har andre synspunkter på reguleringsplanen, er nå på nytt blitt demonstrert på årsmøtet. Sannsynliggjør ikke dette at manges rettigheter kanskje ikke er blitt ivaretatt gjennom planprosessen og kommunens forhandlinger med Lian Vel?
  Av eierne av de i utgangspunktet 100 lovlige boligene på Lian, er forholdet at to tredjedeler av disse ikke aksepterer reguleringsplanen i sin nåværende form.
  Bør ikke politikerne nå snart begynne å våkne og se på hva det er de her har med å gjøre?

 2. Enda et paradoks i Lian saken. Ser av årsberetningen fra Lian Vel at de har leid jordene på Lian også de 10 neste årene for å gjerde inn området. Og ikke minst, de har fått innvilget et tilskudd til bl.a. gjernemateriell på 125000,- fra Tr.heim kommune! Dette skjer altså mens vi blir slått i hodet med argumenter for tilgjengeligheten til marka. Vi får ikke lov til å ha gjerde rundt egen eiendom på grunn av at det skal være fri ferdsel, men friområdene i området skal inngjerdes!!! Hvor blir det av fri ferdsel og tilgjengelighet til marka da? Forstå det den som kan!
  En annen ting er at om Velforeningen bruker min medlemsavgift til Ã¥ leie omrÃ¥det til Ã¥ ha dyr, sÃ¥ forventer jeg da at vi som medlemmer fÃ¥r ha dyrene vÃ¥re der. Men den gang ei. Dette er ogsÃ¥ kun forbeholdt noen fÃ¥ priviligerte. Kissmya…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *